Obchodní podmínky

 

I. Kontaktní údaje prodávajícího

 

 

1.1.   Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě goem.cz, jehož provozovatelem je:

 

Název:

Chytré elektro s.r.o

Sídlo:

Staničná 6, 971 01 Prievidza, Slovensko

IČ:

53010311

DIČ:

SK2121238174 - Jsme plátci DPH!

Zapsána:

u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č. 7319/B

Telefon:

+420 771 265 156

Email:

info@goem.cz

Kontaktní adresa:

Staničná 6, 971 01 Prievidza, Slovensko

Servisní středisko:

Jiří Roubalík, MiPoint, Merhautova 190, 613 00 Brno, IČ: 03912418
(společnost Jiří Roubalík je osobou určenou provádět záruční servis obchodu čajnamobil.cz)

  

II. Informace, platby a doručování zboží

 

 

2.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách obchodu.

 

 

2.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Prodávající je však oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 

2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

 

 

2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 

2.5. V případě, že je kupujícím osoba, která bude předmět koupě používat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, tedy "nakupuje na IČ" (dále jen „Podnikatel") a není tak z pohledu zákona spotřebitelem, není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím - Podnikatelem v takovém případě vzniká až s vyřízením objednávky - buď vyzváním k odběru v případě osobního převzetí či odesláním objednaného zboží (expedicí), o čemž je kupující informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v objednávce. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v případě kupujících - Podnikatelů nepoužije.

 

 

2.6. Kupující souhlasí s možností použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením takové kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

2.7. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání (v jasně odůvodněných případech a pouze se souhlasem kupujícího je maximální lhůta 30 dnů). Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů.

 

 

2.8. Pokud si kupující zvolil možnost osobního převzetí v místě provozovny prodejce, je mu objednané zboží rezervováno po dobu 5 pracovních dní. Pokud se do této lhůty kupujcí pro objednané zboží nedostaví, zboží je uvolněno pro další prodej a příslušná objednávka je kupujícímu stornována.

 

 

2.9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

2.10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 

2.11. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

 

2.12. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad (záruční list), potvrzení či certifikáty, odešle prodávající kupujícímu společně s daným zbožím. Kupující si může kdykoliv vyžádat elektronickou kopii (pdf) těchto dokladů.

 

 

2.13. Kupující je obecně povinen zboží převzít a zaplatit (nebylo-li zboží kupujícím zaplaceno předem). Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (viz body 2.2 a 2.3.).

 

 

2.14. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 

2.15. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

 

2.16. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Obecně Prodávající podporuje platbu dobírkou, tedy jedná se o platbu kartou či hotovostí při samotném převzetí zboží od přepravce. Dále podporuje platbu platební kartou online a platbu bankovním převodem na účet Prodávajícího. Konkrétní možnosti, ceny a další podrobnosti tohoto způsobu platby lze nalézt v předešlém odkaze. Přímé bankovní spojení na účet Prodávajícího je: 2101317479/2010, který je veden u Fio banky. Prodávající platbu bankovním převodem nijak nezpoplatňuje, avšak mohou být účtovány poplatky ze strany banky Kupujícího.

 

 

2.17. Způsoby a následně i ceny dopravy naleznete k nahlédnutí zde.

 

Upozornění: Objednávky přijaté ve všední den do 14:00 hodin budou expedovány týž den, ostatní pak nejbližší následující pracovní den.

 

 

III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

 

3.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

 

3.2. V případě, že kupující není zároveň spotřebitelem, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu tímto nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

 

3.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá (písemně či elektronickou formou - emailem) ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je třeba v odstoupení uvést datum nákupu či číslo prodejního dokladu (faktury), bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

 

3.4. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

 

 

3.5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet kupujícího, který tento uvedl ve formuláři výše. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Prodávající nemá povinnost převzít zboží vrácené na dobírku.

 

 

3.6. Je-li vrácené zboží poškozeno či zjevně opotřebeno (nese stopy pravidelného a cíleného používání), čímž kupující porušil své povinnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej jednostranně na vracenou částku. Stejně jakožto tento nárok prodávajícímu vzniká tehdy, musí-li vynaložit své vlastní náklady proto, aby umožnil opětovný prodej daného a tedy již použitého zboží (např. vyčištění zboží, jeho přebalení, apod.).

 

 

3.7. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

3.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

3.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

3.10. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

 

 

IV. Práva a povinnosti z vadného plnění 

 

 

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

4.2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

 

4.3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Pokud je součástí dodávky zboží akumulátor (baterie), je tato lhůta u samotného akumulátoru zkrácena na 6 měsíců od převzetí zboží. Toto zkrácení nemá vliv na výše uvedenou lhůtu 2 let pro zbytek dodávky zboží.

 

 

4.4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

 

4.5. Během prvních šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

 

4.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

 

4.7. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení, případně používání zboží v rozporu s návodem. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

 

4.8. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

 

 

4.9. I v případě, že je kupujícím osoba, která bude předmět koupě používat v rámci výkonu své podnikatelské činnosti, tedy "nakupuje na IČ" a není tak z pohledu zákona spotřebitelem, obchod poskytuje nezkrácenou záruční dobu v délce 24 měsíců.

 

 

4.10. V záruční lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

 

4.11. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

 

4.12. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, výměnu anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

 

4.13. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo zcela odstoupit od kupní smlouvy.

 

 

4.14. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo obecně známých zásad platných pro užívání předmětného zboží. 

 

 

V. Vyřízení reklamace

 

 

5.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u osoby prodávajícím určené k opravě neprodleně od zjištění závady. Může tak učinit jak písemně tak elektronicky (emailem). Do reklamačního listu je třeba uvést své kontaktní údaje a popis samotné závady.

 

 

5.2. Osoba určená k opravě a poskytování veškerého záručního i pozáručního servisu obchodu čajnamobil.cz je: Jiří Roubalík, MiPoint., Merhautova 190, 613 00 Brno, IČ: 03912418

 

 

5.3. Formulář pro uplatnění reklamace je ke stažení zde.

 

 

5.4. Pouze osoba určená k opravě je oprávněna přijmout zaslané zboží k uplatnění reklamace. Toto ustanovení je v souladu s odstavcem 1) §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a dále pak § 2172 a § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 

 

5.5. Důležité upozornění - před uplatněním samotné reklamace je nezbytně nutné odebrat telefon z Apple ID v případě iOS nebo odstranit zařízení z Google účtu u systému Android, případně deaktivovat účet přímo výrobce (Xiaomi, Samsung,..). Stejně tak nelze reklamační řízení zahájit, pokud máte aktivní ochranu přístroje gestem, otiskem, pinem,..., v tomto stavu je naprosto nepoužitelný pro jakýkoliv servisní zásah!

  

5.6. Kupující smí sdělit osobě určené k opravě/prodávajícímu, jakým způsobem preferuje vyřídit danou reklamaci. Prodávající k tomu může, ale nemusí přihlédnout. Pokud je však závada neopravitelná (a jedná se tak o podstatné porušení kupní smlouvy), je prodejce povinen se řídit tímto požadavkem kupujícího. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy bez zbytečného odkladu, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 

5.7. Kupující je povinen prokázat nákup zboží, nejlépe dokladem o koupi (fakturou), ale není to nezbytné. Postačí i emailová komunikace, či výpis z účtu. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží do místa určeného k opravě. Zboží je kupující povinen k přepravě vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží by mělo být čisté a kompletní (soupis všech částí předání je uveden v reklamačním listu).

 

 

5.8. Osoba určená k opravě/prodávající nejpozději do tří pracovních dnů rozhodne o reklamaci. Do této lhůty se však nezapočítává doba nutná pro potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti dalšího odborného posouzení kupujícímu osoba určená k opravě/prodávající sdělí vhodným způsobem. Reklamaci, včetně odstranění vady, osoba určená k opravě/prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

 

5.9. Osoba určená k opravě/prodávající nemůže nést zodpovědnost za zachování osobních dat kupujícího, tedy např. kontaktů, nastavení, souborů apod. Kupující je povinen vyvinout dostatečnou součinnost ve věci reklamace a taktéž umožnit bezproblémový přístup osobě určené k opravě/prodávajícímu do uživatelského prostředí svého přístroje. V opačném případě se kupující vystavuje riziku, že osoba určená k opravě/prodávající bude nucen podniknout takové kroky, aby se do uživatelského prostředí přístroje dostal; i v případě neprojevení se závady či neuznání reklamace tedy nemusí být osobní data kupujícího zachována.

 

 

5.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout (případně kdy mu mohla být doručována zvoleným přepravcem).

 

 

5.11. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se osoba určená k opravě/prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat elektronicky a to emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

 

5.12. U oprávněné (záruční) reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (například poštovné).

 

 

VI. Ochrana osobních údajů

 

 

6.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

6.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce z internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě.

 

 

6.3. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

 

6.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

6.5. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 

6.6. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

6.7. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 

VII. Řešení sporů

 

 

7.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

 

7.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

 

7.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

 

7.4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

VIII. Ostatní

 

 

8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu - tedy formou emailu, apod.

 

 

8.2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

 

8.3. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není spotřebiteli přístupná.

 

 

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

 

8.5. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

 

8.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

 

8.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, aniž by tím však byla dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

8.8. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

 

8.9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. července 2014, poslední aktualizace proběhla 22. února 2022.